Záruční a reklamační podmínky


1. Přechod nebezpečí škody na zboží

1.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti prodávajícího vyplívající ze záruky za jakost zboží tím nejsou dotčeny.

1.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo jeho dopravce na základě dodacího listu.

1.3. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na povinnost zaplatit kupní cenu nebo jeho doplatku.

1.4. Kupující je povinen prohlédnout zboží dle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Prohlídku musí provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možno zjistit pečlivě prováděnou prohlídkou.

1.5. Jestliže kupující zboží neprohlédne v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží


2. Reklamační řízení

Firma Sapeli se zavazuje, že do 30 dnů od zjištění oprávněnosti reklamace zajistí kladné vyřízení. Odběratel naší společnosti svým podpisem stvrzuje a souhlasí, že z výše uvedených skutečností mu bude případné reklamační řízení prodlouženo o nezbytně nutnou dobu, ale max. do 30 dnů od data zjištění oprávněnosti reklamace výrobcem.

2.1. Pro uplatnění reklamace jsou stanoveny následující lhůty:

2.1.1. Zákazník souhlasí svým podpisem, že vady zjevné (např.množstevní vady, jiné zboží, zjevné poškození apod.) je povinen reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5-ti dnů od převzetí zboží dle smluvního ujednání a data dle dodacího listu. Charakteristickou vlastností dřeva jsou barevné odchylky a rozdílnost v kresbě způsobené originalitou každého kusu, z tohoto důvodu rozdílnost v barevnosti a kresbě u jednotlivých dveří a zárubní a jejich prvků se nepovažuje za vadu a nemůže být předmětem reklamace.

2.1.2.Vady skryté je kupující povinen reklamovat nejpozději do 24 měsíců od data dodání.

2.2. Zákazník souhlasí svým podpisem, že reklamaci může uplatnit pouze písemnou formou u prodávajícího ve lhůtách uvedených v bodě 2.1.1. a 2.1.2.

2.3. Kupující je povinen v případě reklamace umožnit prodávajícímu kontrolu a převzetí vadného zboží. Neučiní-li tak, nepovažuje se reklamace za řádně uplatněnou. Při posuzování vad a určování oprávněnosti reklamace se vychází z technických norem a výrobních norem firmy Sapeli spol.s.r.o.

2.4. Reklamační řízení nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit cenu za zboží uvedenou v kupní smlouvě.

2.5. Není-li ujednáno jinak, reklamační řízení se řídí dle obč. zákoníku (v případě firmy dle obchodního zákoníku)


3. Záruka na jakost

3.1. Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní a skladovací podmínky dodaných výrobků, jež jsou nedílnou součástí této uzavřené smlouvy, jakož i Pokyny pro užívání a údržbu výrobků Sapeli /viz níže/. Zákazník potvrzuje svým podpisem Čestné prohlášení a potvrzuje přečtení a svůj souhlas se Záručními a reklamačními podmínkami včetně přílohy Montážní a skladovací podmínky a Pokyny pro užívání a údržbu výrobků Sapeli. Zároveň potvrzuje, že byl seznámen se „Všeobecnými obchodními podmínkami“, uveřejněnými na webových stránkách www.dodo-dvere.cz . V případě, že byla zhotovena cenová nabídka, stává se nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo popř.kupní smlouvy.

facebook pinterest youtube
Provozovatelem eshopu je DODO for life s.r.o., K Říčanům 793, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, IČ: 242 800 54, DIČ: CZ24280054